Kyoto – Kinkaku ji – padiglione d’oro

Kyoto - Kinkaku ji - padiglione d'oro

Kyoto – Kinkaku ji – padiglione d’oro